Javni razpis Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2012)


Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2012) katerega namen je aktivno poseči na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev bančnega krča. Skupna višina razpisanih kreditov je 5.000.000,00 EUR.

Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Pogoji kandidiranja za mikrokredit
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oz. s predložitvijo pogodb s kupci)
• bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES (na podlagi zadnjih objavljenih računovodskih izkazov) mora dosegati oceno od SB1 do vključno SB7, kar pomeni, da je zmožnost poravnavanja obveznosti vsaj povprečna.

Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR.
Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov.
Pogodbena obrestna mera je 3,5%. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.

Stroški odobritve kredita se zaračunajo v višini 0,5% enkratno, ob odobritvi kredita.

Zavarovanje kredita: 2 menici podjetja in osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja.

Pogoji za črpanje kredita
Podjetje lahko črpa kredit po sklenitve kreditne pogodbe in ureditvi celotnega zavarovanja kredita. Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške nastale znotraj obdobja upravičenih stroškov od 01.10.2012 do 31.12.2014.

Merila za izbor končnih upravičencev
Vloge se ocenjujejo po kvalitativni analiza na podlagi predstavitvenega načrta s finančno prilogo, bonitete poslovanja izhajajoč iz obrazca S.BON-1 (Ajpes) ter kvalitete zavarovanja kredita

a. Predstavitveni načrt
Na kvalitativno oceno vpliva predstavitev podjetja, njegovih referenc, prodajnega programa, nabavnega trga (dobavitelji ter njihove reference), prodajnega trga (kupci ter njihove reference) ter ostalo. Podjetje mora imeti zagotovljen prodajni trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja oz. s predložitvijo ustreznih, še veljavnih pogodb s kupci).
b. Finančna priloga
Vpliv na kvalitativno ocena predstavljajo finančne projekcije, ki temeljijo na rezultatih iz prejšnjih let. Poudarek je predvsem na doseženih in planiranih prihodkih od prodaje (rast ali zmanjšanje prihodkov; razmerje prihodki/kredit), dosežen in planiran denarni tok, dosežen in planiran poslovni rezultat (rast dobička, izguba), višina celotnega kapitala, kratkoročne in dolgoročne obveznosti iz naslova kreditov in leasingov, ki bremenijo podjetje ter ostalo.
c. S.BON-1 obrazec
Bonitetna ocena na podlagi katere je podjetje razvrščeno vsaj v bonitetne razrede med SB1 in SB7.
d. Zavarovanje kredita
Ugotavlja se kvaliteta zavarovanja: premoženje, s katerim razpolaga osebni porok (vrednost, starost, obstoječe obremenitve), skladno z izpolnjenim popisom premoženja, ki je sestavni del prijavnega lista. Pričakuje se da je zavarovalno razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo neobremenjenega dela premoženja osebnega poroka vsaj 1:1,5.

Upravičeni stroški
Materialne investicije - nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov,…
Nematerialne investicije - nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja
Obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja,…

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prometnih sredstev.

Roki za predložitev vlog
Roki za predložitev vlog v letu 2013 so: 14.1., 28.1.,11.2., 18.2., 25.2., 11.3., 18.3., 25.3., 2.4., 15.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 8.7., 19.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11, 18.11., 2.12., 9.12.


Pridobite več koristnih informacij in dodatna pojasnila brezplačno. Prijazno in hitro vam pojasnimo vse detajle in pogoje razpisa ter ocenimo uspešnost kandidiranja.
Pokličite nas ali nam pošljite vprašanje preko e-pošte.

Tel: 02 88 73 505 e-pošta: rado@razvojfinance.si


Dodatki: