Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2013)


Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, registrirana najkasneje do 31.03.2013.
V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju - končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju.

Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- ohranjanje zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 31.12.2015,
- izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega,
- imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za dobo trajanja kredita,
- projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji.

Kreditni in garancijski pogoji:
Višina upravičenih stroškov projekta, opredeljenih v 7. točki tega razpisa, ni omejena. Za materialne in nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva pa se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV).
Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev (to sta kreditno-garancijski liniji A.2. in B.2.) le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti.

Kreditno - garancijska linija je odprta za:
A. obstoječe MSP-je, in sicer kot:
A.1. Razvojne garancije
A.2. Mikrogarancije

B. MSP-je s statusom novega podjetja, in sicer kot:
B.1. Razvojne garancije
B.2. Mikrogarancije

Kreditno – garancijski pogoji le-teh so sledeči:

A.1. Razvojne garancije za obstoječe MSP-je
- Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti
- Upravičeni stroški projekta: stroški materialnih investicij, stroški nematerialnih investicij ter obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oz. maksimalno 200.000 EUR
- Maksimalna višina kredita: 1.500.000 EUR
- Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95%
- Višina garancije: garancija v višini 80% glavnice kredita brez obresti se odobri za upravičene stroške, ki se nanašajo samo na nakup nove tehnološke opreme; garancija v višini 60% glavnice kredita brez obresti pa se odobri za vse ostale možne kombinacije upravičenih stroškov
- Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; možen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita
- Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno
- Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in
Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko
- Zavarovanje garancije:Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom

A.2. Mikrogarancije za obstoječe MSP-je
- Namen: zagotavljanje nemotenega tekočega poslovanja MSP-jev
- Upravičeni stroški projekta: obratna sredstva
- Maksimalna višina kredita: za mikro in mala podjetja je maksimalna višina kredita 100.000 EUR, za srednje velika podjetja pa 200.000 EUR
- Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95%
- Višina garancije: je 60% glavnice kredita brez obresti
- Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3 let; možen je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita
- Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno
- Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in
Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko
- Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom

B.1. Razvojne garancije za MSP-je s statusom novega podjetja
- Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti
- Upravičeni stroški projekta: stroški materialnih investicij, stroški nematerialnih investicij ter obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oz. maksimalno 200.000 EUR
- Maksimalna višina kredita: 1.500.000 EUR
- Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95%
- Višina garancije: je 80% glavnice kredita brez obresti
- Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; možen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita
- Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno
- Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko
- Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom

B.2. Mikrogarancije za MSP-je s statusom novega podjetja
- Namen: reševanje manjših likvidnostnih težav in zagotavljanje nemotenega tekočega poslovanja MSP-jev
- Upravičeni stroški projekta: obratna sredstva
- Maksimalna višina kredita: za mikro in mala podjetja je maksimalna višina kredita 100.000 EUR, za srednje velika podjetja pa 200.000 EUR
- Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95%
- Višina garancije: je 80% glavnice kredita brez obresti
- Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3 let; možen je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita
- Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno
- Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko
- Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom

Pogoji za črpanje kredita
Podjetje lahko črpa kredit le namensko, za dovoljene upravičene stroške znotraj obdobja upravičenih stroškov. Kredit se koristi namensko za poravnavo obveznosti za materialne, nematerialne investicije ter obratna sredstva, izjemoma tudi za refundacijo že plačanih obveznosti podjetja pri nedokončanih investicijah in ob pridobitvi soglasja Sklada.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite ali leasing pogodbe vlagatelja.

Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril:
- kvantitativna (zaposleni, lastna sredstva za izvedbo projekta, dinamika rasti čistih prihodkov od prodaje, tržna naravnanost, vpliv projekta na okolje, višina kreditnih sredstev, namenjenih financiranju obratnih sredstev v primerjavi s čistimi prihodki od prodaje, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, neposredna prodaja izven trga RS, status novega podjetja),
- kvalitativna (ocena na podlagi vsebine poslovnega načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomske upravičenosti projekta glede na situacijo na trgu in glede na realnost izvedbe ter analize finančnega položaja podjetja).

Višina razpisanih sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 27.000.000 EUR.
Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 4.415.500 EUR.

Upravičeni stroški projekta
Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:
- materialne investicije,ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
- nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
- obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja,...).
Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.

Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj dve leti po odobritvi investicije za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam najmanj v obdobju dveh let po odobritvi financiranja investicijskega projekta.

Roki za predložitev vlog so: 10.10.2013 in 10.11.2013 oziroma do porabe sredstev.

Celotne dokumentacija javnega razpisa je objavljena na spletni strani podjetniskisklad.si.


Pridobite več koristnih informacij in dodatna pojasnila brezplačno. Prijazno in hitro vam pojasnimo vse detajle in pogoje razpisa ter ocenimo uspešnost kandidiranja.
Pokličite nas ali nam pošljite vprašanje preko e-pošte.

Tel: 02 88 73 505 e-pošta: rado@razvojfinance.si


Dodatki: